Chucha the Groomer
Fashion story for Inspiration Day at White Photo School

Photographed by Igor Novikov
MuaH by Vlada Nova
Style by Katerina Troshko
Model Oksana Chucha
My instagram page: @isnovikov
Back to Top